KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat Acentesi ve Ticaret A.Ş. (Akdeniz Petur), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi;
Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;
ifade eder.

İlgili Kişi
Kişisel verileri Akdeniz Petur tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu
Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Akdeniz Petur veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi
Başvurunuz ve özgeçmişinize ilişkin kişisel verileriniz, web sitemizdeki kariyer sayfası, e-posta veya diğer kanallar üzerinden, elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik sistemler aracılığı ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Firmamıza iş başvurusu yapmanız halinde;

  • Kimlik, İletişim, Adres, Çalışmak İstediğiniz pozisyon bilgileri, başvuru ile ilgili ön yazınız ile Özgeçmişinizde yer alan Öğrenim Bilgileriniz, başvurduğunuz pozisyona ilişkin beceriler, Mesleki deneyim bilgileriniz, askerlik durumunuz, Özgeçmişinizde yer alan diğer bilgileriniz ve varsa cover letter içeriğiniz,

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla açık rızanıza istinaden (KVKK Md.5/1 kapsamında) işlenmektedir.

Bunların yanında

  • Özgeçmişinizde referans olarak belirttiğiniz kişilerden hakkınızda edineceğimiz bilgileriniz,
  • Başvurunuz sonrası mülakata çağırılmanız halinde, burada bize bildirdiğiniz bilgileriniz,

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ile Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla tarafınızla iş sözleşmesi kurulması sebebine istinaden (KVKK Md.5/2(c) kapsamında) işlenmektedir.

Bu bilgileriniz iş başvurunuzun reddi halinde Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2e’deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle bir süre saklandıktan sonra imha edilmektedir.

Talebiniz doğrultusunda başvurunuzun havuzda bekletilmesi kararı alınması halinde Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/1’deki açık rızanız bulunması halinde bu sebebe dayanılarak bir süre saklandıktan sonra imha edilmektedir.

Verdiğiniz rızalar ile aydınlatma metinlerini okuduğunuza ilişkin kayıtlar, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla VKK Md.5/2e’deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenir.

İşe kabulünüz halinde bu bilgileriniz imha edilmeyip çalışan özlük dosyanız içerisinde çalışanın iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ve KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle saklanmaya devam edecektir.

Bize ilettiğiniz metinden başta özel nitelikli kişisel verileriniz (dernek, vakıf üyeliği, sağlık durumu gibi) olmak üzere bizimle çalışmanız için gerekmeyen bilgileri özgeçmişinizden kaldırarak özgeçmişinizi göndermenizi öneririz.

Özgeçmişinizde referans olarak bildirdiğiniz kişinin bilgilerini bizimle paylaşmak için rızasını aldığınız kabul edilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşa aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu

  • Çobançeşme Sanayi Caddesi. No:44. Nish İstanbul C Blok. Kat:17 No: 203-204-205 Bahçelievler / İstanbul adresine yazılı olarak;
  • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@petour.com adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilrsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‘den ulaşabilirsiniz.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.